banner-logo

Danh m?c s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Mr. Huy – 0985.397.398
E-Mail: contact@vattucokhi.vn
BÁN HÀNG TR?C TUY?N

Ms.Châu - 093.678.03.05

E-Mail: contact@vattucokhi.vn

BÁN  HÀNG TR?C TUY?N

??i Tác

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay7
mod_vvisit_counterHôm qua95
mod_vvisit_counterTu?n này7
mod_vvisit_counterTháng này850
mod_vvisit_counterT?t c?286105
Công ty TNHH Th??ng m?i và D?ch v? Huy Thành ???c thành l?p vào tháng 3 n?m 2008. Công ty TNHH Th??ng m?i và D?ch v? Huy Thành có nh?ng ?i?u ki?n thu?n l?i ?? phát tri?n và tiên phong trong nh?p kh?u và phân ph?i các thi?t b?, v?t t? trong l?nh v?c c? khí, k? thu?t công nghi?p.
Ra ??i t? tháng 3/2008, tr?i qua nhi?u b??c phát tri?n khác nhau, tính t?i th?i ?i?m hi?n nay công ty ?ă có 25 nhân viên v?i v?n pḥng giao d?ch ??t t?i Hà N?i. Hi?n trên th? tr??ng, công ty TNHH Th??ng m?i và D?ch v? Huy Thành ?ă d?n kh?ng ??nh ???c v? th? c?ng nh? uy tín c?a ḿnh trong vi?c nh?p kh?u và phân ph?i các s?n ph?m v?t t? c? khí t? các qu?c gia trong khu v?c Châu Á nh? Hàn Qu?c, Nh?t B?n, Trung Qu?c, Malaysia, ?ài Loan và liên t?c tri?n khai các k? ho?ch m? r?ng kinh doanh h?p tác v?i các qu?c gia khác nh? Nh?t B?n, Malaysia, Indonesia…trong t??ng lai g?n. Công ty TNHH Th??ng m?i và D?ch v? Huy Thành ?ă và ?ang là ??i tác tin c?y c?a r?t nhi?u nh?ng nhăn hi?u thi?t b? công nghi?p n?i ti?ng nh?: Hankil, Richu, Tailin, Kiswel, ABRA….
Công ty luôn ??m b?o duy tŕ và phát tri?n s? ?a d?ng hóa c?a các ho?t ??ng truy?n thông, marketing c?ng nh? ??u t? vào các lo?i h́nh Qu?ng cáo, T? ch?c s? ki?n và Quan h? công chúng ?? t?ng c??ng t?o d?ng th??ng hi?u và c?ng c? v? trí v?ng ch?c và n?i tr?i c?a ḿnh trên th? tr??ng c? khí công nghi?p c?ng nh? t?o d?ng ḷng tin b?n v?ng nh?m thu hút ???c các khách hàng l?n, phong phú và ?a d?ng t? kh?p các t?nh thành trên c? n??c.